St. Familie van Maria

PHOTO
Ga naar de inhoud
Stichting Familie van Maria
Oprichting
 
Blijkens de akte d.d. 11 augustus 1997 werd de stichting onder de naam Stichting Pro Deo et Fratribus - Familie van Maria de Medeverlosseres per genoemde datum opgericht. Op 10 april 2007 heeft de stichting haar naam gewijzigd in Stichting Familie van Maria. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41217371. Het RSIN is 8063.87.956 .
 
Doelstelling
 
De doelstelling van Stichting Familie van Maria wordt als volgt omschreven: De verbreiding van het christelijke gedachte goed met de bijzondere inachtneming van de boodschap van Fatima en de verering van Maria als de Vrouwe van alle Volkeren, opdat zich de triomf van het Onbevlekte Hart van Maria in de gehele wereld verwerkelijke. Tevens ziet zij haar opgave hierin, de dringende oproep van de Heilige Vader te volgen en de reëvangelisering van met name de landen in Oost-Europa en in het bijzonder Rusland te ondersteunen en te intensiveren.
 
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt G. Heinzelmann (voorzitter); E. Marquart (penningmeester); F.J.A.G. Keijmis (secretaris);
 
 
Beleidsplan
 
In de jaren 2020-2023 zal de Stichting haar doelstelling trachten te realiseren door:
 • verzorging van de pastoraal in het Rectoraat Vrouwe van alle Volkeren;
 • uitzenden van livestream vanuit het Rectoraat;
 • ondersteuning van de wereldactie van de Vrouwe van alle Volkeren door:
  • het verzorgen van vertalingen van gebedsprentjes en andere publicaties
  • medewerking aan gebedsdagen ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren,
  • schrijven, coördineren en bijwerken van een meertalige website,
 • uitgave van het kwartaalblad Triomf van het Hart
 • financiële ondersteuning van behoeftigen en missionarissen in buitenlandse missies.
                 
 
Geldelijke middelen
Deze worden bijeengebracht uit eenmalige of periodieke bijdragen, subsidies, schenkingen en verdere baten.
Besteding
Alle geldelijke middelen worden gebruikt ter realisering van het beleidsplan.
 
Beloningsbeleid
De leden van het statutaire bestuur verrichten hun bestuurstaken pro Deo; zij ontvangen hiervoor geen beloning.
 
 
Verslag 2022
De volgende activiteiten werden er ontplooid:
 • pastorale zorg voor de bezoekers van de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren in opdracht van de bisschop van Haarlem en de Stichting Vrouwe van alle Volkeren
 •  
 • (Dit omsluit heilige Missen, stille aanbidding, rozenkransgebed, nachtaanbidding, ...)
 •  
 • Verspreiding van het gebed en de beeltenis van de Vrouwe van alle Volkeren voor de vrede in de wereld en onderling begrip tussen de volkeren
 •  
 • Medewerking aan de Online Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van aller Volkeren vanuit de kapel
 •  
 • Publicatie van het tijdschrift Triomf van het Hart in het Nederlands; uitgever is Familie Mariens in Rome/Italië
 
 
Financiële verantwoordingen
  
Het Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen vindt u hier.

Contact
St. Familie van Maria
Diepenbrockstraat 3
1077 VX Amsterdam
Email
amsterdam[at]familiemariens.org
Links
www.theladyofallnations.info

Terug naar de inhoud